Water is onmisbaar voor mens, plant en dier. Maar soms is er teveel of juist te weinig. Of het water heeft niet de gewenste kwaliteit. Dit thema gaat over waterkwantiteit en -kwaliteit.

Water

Inleiding

Niet te veel chemische stoffen in het water. Veilige dijken en zo min mogelijk wateroverlast. Genoeg water voor industrie en landbouw, maar óók voor de natuur. De 3 verhalen hieronder vertellen hoe Brabant ervoor staat. Klik op ‘lees meer’ om te zien wie waarvoor verantwoordelijk is.

Taakverdeling en monitoring in het waterbeheer

Verschillende overheden beheren het water in Noord-Brabant
De waterschappen en Rijkswaterstaat doen het dagelijkse beheer: zij zorgen ervoor dat er niet te veel en ook niet te weinig water is. De risico’s van overstromingen en wateroverlast houden zij zo klein mogelijk. Ze houden de hoogte van het waterpeil en de afvoeren in beken, sloten en rivieren in de gaten. Deze organisaties meten ook de kwaliteit van het oppervlaktewater: zowel de biologische als de chemische samenstelling.

De provincie is verantwoordelijk voor het diepe grondwater dat we gebruiken voor drinkwater. Zij meet de kwaliteit van het grondwater en de grondwaterstanden over heel Brabant. De provincie bepaalt wat de biologische en chemische kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater moet zijn. Denk aan de concentraties van stikstof of de soorten vis in een beek.

Gemeenten en waterschappen beheren vaak samen de vijvers, singels en andere wateren in de bebouwde omgeving.

Het voorkomen van wateroverlast in dorpen en steden is een taak van de gemeenten. Ook beheren zij de riolering. Het afvalwater in de riolen gaat naar rioolwaterzuiveringen, waar de waterschappen het water zuiveren. Waterschappen en gemeenten meten grondwaterstanden in specifieke gebieden en ook de kwaliteit en hoeveelheid afvalwater.

Noord-Brabant telt 4 waterschappen: Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland. Het laatste waterschap beheert maar een klein deel in Brabant en een veel groter deel in andere provincies.

Rijkswaterstaat beheert de grote wateren als de Maas, een aantal kanalen en de wateren tussen Brabant, Zeeland en Zuid-Holland zoals het Hollands Diep en het Volkerak.

Waterbeleid
Hoe we willen omgaan met het watersysteem en als overheden met elkaar, hebben we vastgelegd in het Provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP) en de waterbeheerprogramma’s van de waterschappen. Die staan op de websites van de provincie en waterschappen (zie de logo’s onderaan de pagina).

Samenwerking
Om het watersysteem goed te beheren, werken al deze organisaties nauw samen. Met elkaar en met anderen, zoals inwoners en natuurbeheerders. Ook samenwerking met het Rijk en met andere regio’s is noodzakelijk. Zo is er het nationale Deltaprogramma voor veilige dijken en ruimte voor rivieren. Daarnaast is er het nationale Deltaplan Hoge Zandgronden, dat tot doel heeft water beschikbaar te houden voor landbouw, industrie en natuur.

Voor een goede waterkwaliteit werken waterbeheerders samen in de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater. Met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie bereiden we ons in Nederland voor op de gevolgen van de klimaatverandering. Waterschappen en gemeenten werken via ‘doelmatig waterbeheer’ samen aan het steeds efficiënter uitvoeren van het beheer van het water en de riolering.

Via het samenwerkingsplatform stimuleert de provincie de samenwerking  in de uitvoering.